Ga naar de inhoud
Hohes Venn 16(c)eastbelgium

Privacybeleid van de toepassing

 

Privacy statement

Waarom is deze privacyverklaring belangrijk voor u?

Deze privacyverklaring (hierna "Privacyverklaring") heeft tot doel u te informeren over de persoonsgegevens die door het Toeristisch Agentschap Oost-België (hierna "TAO"), met maatschappelijke zetel in 4780 St. Vith, Hauptstrasse 54, België, als verwerkingsverantwoordelijke (hierna " wij, ons of onze ", naargelang het geval), verwerkt worden via onze app Go East Belgium voor Android of iOS (hierna "App").

Wij hechten groot belang aan de bescherming van de ons toevertrouwde persoonsgegevens, in het bijzonder van de gebruikers van de App (hierna "u"). Daarom beveiligen en beschermen wij uw gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming[1]( (hierna "GDPR") en de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Met deze privacyverklaring willen wij u informeren over de persoonsgegevens die wij van u verwerken, waarvoor wij ze gebruiken en met wie wij ze delen. Wij informeren u over de wettelijke basis waarop wij uw gegevens verwerken en lichten uw rechten en keuzes toe.

 

[1] VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

 

Welke gegevens verwerken wij over u en hoe gebeurt dat?

In onderstaande tabel vindt u de verschillende categorieën persoonsgegevens die wij over u verwerken en hoe wij die verzamelen.

Data- categorieën Omschrijving van de gegevens
Identificatiegegevens 

Dit zijn de gegevens die wij over u verzamelen wanneer u een gebruikersaccount aanmaakt (achternaam, voornaam, e-mailadres, land, wachtwoord). Als u dat wenst, kunt u ook uw Facebook-, Apple- of Google-account gebruiken in plaats van uw e-mailadres.

Locatiegegevens

Wij registreren uw locatie in onze app als u ons daar in de app toestemming voor geeft. Onze app heeft toegang tot uw locatie nodig om routes in uw omgeving te zoeken of om uw positie op de kaart weer te geven tijdens het plannen van een route (GPS-coördinaten - lengte- en breedtegraad).

Bovendien gebruikt de app uw positie om deze op de kaart weer te geven terwijl u een route volgt (GPS-coördinaten (lengte- en breedtegraad), tijdsaanduiding (jaar, uur, minuut, seconde), en uw IP-adres). Daarbij heb je de optie om de app toegang te geven tot je locatie, zelfs als de app in de slaapmodus staat. 
Op deze manier kunt u van de tocht genieten zonder voortdurend naar het scherm te moeten kijken, en bespaart u batterijvermogen.  Om de tracking uit te schakelen, hoeft u alleen maar op de knop "Stop GPS" te klikken.

De routes die u uitgestippeld en/of opgeslagen heeft Dit zijn gegevens die wij verzamelen wanneer u besluit om de routes die u plant en/of gebruikt op te slaan in uw gebruikersaccount.
Logbestanden Uw toestemming wordt geregistreerd wanneer u besluit zich aan te melden voor onze nieuwsbrief en wanneer u onze gebruiksvoorwaarden en onze privacyverklaring aanvaardt.
Uw voorkeur voor wandel- of fietstochten Om u te helpen bij het plannen van uw routes, vraagt de app of u liever wandelt of fietst in de Oostkantons.

In de onderstaande tabel hebben wij de doeleinden uiteengezet waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken, de daarmee verband houdende wettelijke basis waarop wij uw persoonsgegevens rechtmatig verwerken en de categorieën van persoonsgegevens (zoals hierboven uiteengezet) die voor die doeleinden worden gebruikt.

Doel Wettelijke basis Data- categorieën
Aanmaken van een gebruikersaccount De uitvoering van het contract dat u met ons heeft afgesloten als onderdeel van uw registratie op onze app Identificatiegegevens
Creatie van routesuggesties in uw buurt en het aanduiden van uw positie op de kaart terwijl u een route plant De uitvoering van het contract dat u met ons heeft afgesloten als onderdeel van uw registratie op onze app

Locatiegegevens (GPS-coördinaten: lengtegraad, breedtegraad). Voorkeur voor wandelroutes of fietsroutes.

Deze gegevens worden niet opgeslagen.

Opslaan van geplande routes De uitvoering van het contract dat u met ons heeft afgesloten als onderdeel van uw registratie op onze app Geplande routes
Weergave van uw positie op de kaart tijdens het gebruik van een route (GPS-coördinaten (lengte- en breedtegraad), tijdsaanduiding (jaar, uur, minuut, seconde), en uw IP-adres) om u te leiden De uitvoering van het contract dat u met ons heeft afgesloten als onderdeel van uw registratie op onze app Locatiegegevens (GPS-coördinaten (lengte- en breedtegraad), tijdsaanduiding (jaar, uur, minuut, seconde), en uw IP-adres). Deze gegevens worden alleen in anonieme vorm opgeslagen.
Opslaan van routes volgens uw gebruik De uitvoering van het contract dat u met ons heeft afgesloten als onderdeel van uw registratie op onze app Gebruikte routes
U kunt uw opgeslagen routes delen op Facebook via de Facebook Share-knop. Uw toestemming Geplande en/of gebruikte routes en hun respectievelijke afstand.
Verzending van onze nieuwsbrief (6-8 keer per jaar) Uw toestemming wanneer u zich aanmeldt om een nieuwsbrief van ons te ontvangen. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee u uw toestemming kunt intrekken. Identificatiegegevens
Als bewijs dat wij aan onze wettelijke verplichtingen voldaan hebben. Onze wettelijke verplichting volgens GDPR. Logbestanden
Statistische analyse: indien u de App toegang heeft gegeven tot uw locatiegegevens om uw positie op de kaart weer te geven tijdens het gebruik van een route, zullen deze locatiegegevens (d.w.z. GPS coördinaten (lengtegraad en breedtegraad), tijdsaanduiding (jaar, uur, minuut, seconde), evenals uw versleutelde IP adres) in anonieme vorm om de 5 minuten in onze database opgeslagen worden voor statistische doeleinden. Deze gegevens worden alleen gebruikt om de dienst te analyseren en te verbeteren: Dit geeft ons een beeld van de meest populaire routes en geeft ons aan waar we prioriteiten moeten leggen bij het bekendmaken van nieuwe routes. Ons rechtmatig belang om te analyseren welke routes/regio's het populairst zijn bij onze gebruikers. Voor uw bescherming zijn de gebruikte gegevens volledig geanonimiseerd.

Locatiegegevens (d.w.z. GPS-coördinaten (lengte- en breedtegraad), tijdsaanduiding (jaar, uur, minuut, seconde), en uw gecodeerde IP-adres).

Aangezien de encryptie van uw IP-adres door niemand (ook niet door het TAO) ongedaan kan worden gemaakt, is het absoluut onmogelijk om deze gegevens aan u persoonlijk te koppelen. Dit betekent dat de locatiegegevens volledig geanonimiseerd zijn.

Om de hierboven uiteengezette doeleinden na te streven, kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan de volgende ontvangers.

Externe dienstverleners Reden voor gegevenstoegang
Externe dienstverlener Gegevensopslag en -verwerking in de cloud
Web Hosting, Mail-Hosting
Unterstützung beim Versenden von Newslettern

 

Wij geven persoonsgegevens alleen door aan bedrijven waarmee wij een overeenkomst inzake de verwerking hebben gesloten.

Sommige van onze dienstverleners zijn in het buitenland gevestigd. Wanneer wij persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Zone die volgens de Europese Commissie geen passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens bieden, gebruiken wij door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen om een passend beschermingsniveau te waarborgen, tenzij u uitdrukkelijk met een dergelijke doorgifte hebt ingestemd. Voor meer informatie, met inbegrip van een kopie van de documenten die worden gebruikt om uw persoonsgegevens te beschermen, kunt u ons contacteren zoals hieronder aangegeven in punt 12.

De App gebruikt geen Cookies.

Sommige delen van deze App bevatten links naar websites van derden. Wij maken u erop attent dat deze links worden aangeboden voor uw gemak, dat wij geen controle hebben over deze derden of hun websites, en dat zij een andere privacyverklaring hebben dan wij, die van toepassing is op informatie die u verstrekt bij uw bezoek aan deze websites van derden. Wij raden u aan de privacyverklaringen van deze websites zorgvuldig te lezen voordat u persoonlijke informatie aan hen verstrekt.

 

Hoe beschermen wij uw gegevens?

Als algemene regel geldt dat wij uw persoonsgegevens overeenkomstig onze bewaartermijn slechts zolang bewaren als nodig is om de in punt 3 beschreven doeleinden te vervullen.

Locatiegegevens die zijn verzameld voor het plannen van uw routes worden niet opgeslagen.

Opgeslagen geanonimiseerde locatiegegevens worden 3 jaar bewaard, aangezien wij onze statistieken over een periode van drie jaar opstellen.

Alle andere gegevens worden bewaard voor de duur van het contract met u, tenzij er een wettelijke rechtvaardiging is voor een langere bewaartermijn, of u ervoor hebt gekozen bepaalde routes te wissen tijdens de contracttermijn.

Indien uw account gedurende een jaar inactief blijft (d.w.z. dat u er gedurende een jaar geen route in hebt opgeslagen), zal het worden verwijderd.

Wij implementeren technische en organisatorische maatregelen in overeenstemming met de in de sector gangbare praktijken om een adequaat niveau van beveiliging van de verwerkte persoonsgegevens te waarborgen.

Om persoonsgegevens tegen onrechtmatige verwerking te beschermen, hebben wij naar eer en geweten passende technische en organisatorische maatregelen getroffen:

  • Alle personen die in opdracht van TAO van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • Wij hebben een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid dat van toepassing is op al onze systemen.
  • Alle verbindingen tussen de app en onze webdiensten verlopen via SSL (HTTPS). Dit betekent dat wanneer u gegevens naar onze servers stuurt (via een formulier), deze via een beveiligde verbinding worden verzonden.
  • Waar nodig pseudonimiseren en versleutelen wij persoonsgegevens.
  • Wij controleren en evalueren onze maatregelen met regelmatige tussenpozen en passen ze waar nodig aan.

Veiligheid vergt echter inspanningen van alle betrokken partijen. Wij moedigen u dan ook aan bij te dragen tot deze inspanningen door zelf passende veiligheidsmaatregelen te nemen, waaronder, indien van toepassing, het gebruik van sterke wachtwoorden en het vertrouwelijk houden van alle gebruikersnamen en wachtwoorden.

Er zullen geen geautomatiseerde beslissingen of profielen over u worden gemaakt in verband met de in deze privacyverklaring beschreven verwerking van persoonsgegevens.

De inhoud van deze app is niet bestemd voor kinderen jonger dan 13 jaar. Wij verzamelen niet doelbewust of direct informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Als je jonger bent dan 13 jaar, gebruik deze app dan niet en verstrek geen persoonlijke informatie. Als u een ouder of voogd bent en denkt dat uw kind ons persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via de contactinformatie in rubriek 12 hieronder..

 

U kan ons contacteren

De GDPR verleent personen bepaalde rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens. Daarom staan wij tot uw beschikking om u te helpen bij de uitoefening van deze rechten. Behoudens beperkingen door de toepasselijke wetgeving en onder voorbehoud van toepasselijkheid, worden aan individuele personen de volgende rechten verleend:

Recht van toegangsrecht: het recht om geïnformeerd te worden en toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die wij over u verwerken;

Recht op rechtzetting: het recht om uw persoonsgegevens door ons te laten rechtzetten of bijwerken indien ze onnauwkeurig of onvolledig zijn;

Recht op verwijdering: het recht om uw persoonsgegevens te verwijderen;

Recht op verwerkingsbeperking: het recht dat wij de verwerking van al uw persoonsgegevens of een deel daarvan tijdelijk of definitief stopzetten;

Recht van bezwaar:

Het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie;

het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden;

Recht op gegevensoverdraagbaarheid: het recht om een kopie van uw persoonsgegevens in een elektronisch formaat te ontvangen en het recht om die persoonsgegevens over te dragen voor gebruik door een derde dienst; en

Recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde besluitvorming: het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of die u op vergelijkbare wijze aanzienlijk raakt.

Deze rechten kunnen beperkt zijn, bijvoorbeeld indien bij de uitvoering van uw verzoek persoonsgegevens van een andere persoon worden vrijgegeven, of indien u ons verzoekt informatie te wissen die wij op grond van de wet of dwingende wettelijke belangen verplicht zijn te bewaren.

Wanneer wij om uw toestemming gevraagd hebben, kunt u deze op elk moment zonder rechtvaardiging intrekken. Indien u uw toestemming om onze nieuwsbrief te ontvangen wenst in te trekken, zal dit geen invloed hebben op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming wordt uitgevoerd totdat u de toestemming intrekt.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactinformatie in rubriek 12 hieronder.

Ten slotte hebt u als betrokkene het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (met name in de EU-lidstaat van uw hoofdverblijfplaats of uw plaats van tewerkstelling of de plaats van de inbreuk) indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Ter informatie kunt u de contactgegevens van de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit vinden op hun website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger

Indien u vragen hebt over deze privacyverklaring of uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen met onze privacyverantwoordelijke door een e-mail te sturen naar dpo@ostbelgien.eu of door ons te schrijven op het volgende adres: Toeristisch Agentschap Oost-België, privacyverantwoordelijke, 4780 St. Vith, Hauptstrasse 54, België.

Deze privacyverklaring werd voor het laatst bijgewerkt op 07/06/2021. Wij kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen. Op deze pagina vindt u de huidige versie.