Ga naar inhoud

Privacybescherming

Toepassingsgebied

Het hierin beschreven privacybeleid is van toepassing telkens als u de website Ostbelgien.eu (en de onderdelen Shop en verblijven) (hierna de " Website"), waarvan de gebruiksvoorwaarden staan beschreven in de wettelijke bepalingen, bezoekt.

Dit privacybeleid is erop gericht u te informeren over de gegevens die het Toeristisch Agentschap Oost-België, stichting van openbaar nut (hierna "TAOB"), ondernemingsnummer BE 0433.260.495, Hauptstrasse 54, 4780 Sankt Vith, België, via deze Website verzamelt. In dit Privacy Statement wordt beschreven hoe en met welke doeleinden TAOB uw persoonsgegevens, via uw gebruik van deze Website, verzamelt, verwerkt, beschermt en deelt.

Persoonsgegevens zijn informatie over de persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een bepaalde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hieronder vallen bijvoorbeeld naam van de persoon, adres, telefoonnummer en geboortedatum, maar ook alle andere gegevens die in verband kunnen worden gebracht met een identificeerbare persoon.

Aangezien persoonsgegevens een bijzondere wettelijke bescherming genieten verzamelen we ze alleen voor zover dat nodig is voor het aanbieden van onze website en onze diensten. 

Door gebruik te maken van deze Website, stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens door TAOB op de wijze zoals beschreven in dit Privacy Statement. U bevestigt dat u minimum 18 jaar oud bent of dat u de toelating van uw ouders of voogden hebt gekregen om deze instemming te verlenen.

Engagement betreffende de eerbiediging van de privacy

TAOB heeft respect voor uw persoonlijke levenssfeer en voor de manier waarop u kiest om gegevens te verstrekken. TAOB erkent de noodzaak om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen en gepast te beheren.

Onze praktijk inzake gegevensbescherming is in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, met name die van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (AVG). Wij verzamelen, verwerken en bewaren uw persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de functionele beschikbaarstelling van deze website en onze inhoud en diensten, alsmede voor de verwerking van aanvragen en, indien van toepassing, voor de verwerking van bestellingen/contracten, maar in elk geval alleen voor zover er sprake is van een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 (1) zin 1 f AVG of een andere toegestane omstandigheid. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor verdere doeleinden die in uw toestemming zijn gespecificeerd, bijvoorbeeld voor het verzenden van promotionele informatie per nieuwsbrief, indien u vooraf afzonderlijk uw toestemming hebt gegeven.

TAOB beheert zijn zaken overeenkomstig dit privacybeleid om u te helpen begrijpen welke soort van persoonsgegevens TAOB kan verzamelen, met welke doeleinden die persoonsgegevens kunnen worden gebruikt  en met wie ze kunnen worden gedeeld.

Contact

Als u vragen hebt met betrekking tot ons privacybeleid, gelieve ons via de volgende weg te contacteren:

Verantwoordelijke volgens Art. 4 Nr. 7 AVG

Toeristisch Agenstchap Oost-België, stichting van openbaar nut
E-mail: info@ostbelgien.eu
Registratienummer: BE 0433.260.495
Adres: Hauptstrasse 54, 4780 Sankt Vith
Telefoonnummer: +32 80 22 76 64


Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

TPO Eupen
Hochstrasse, 81
B-4700 Eupen
TVA BE.0672.648.973
RPM Eupen
+32 (0)87 71 02 00
E-mail: office@tpo.solutions

Categorieen van persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt

Bij het gebruik van deze Website, kunt u vrij beslissen om bepaalde persoonsgegevens al dan niet mee te delen. Door het verstrekken van dergelijke persoonsgegevens, stemt u ermee in dat TAOB deze gebruikt in het kader van uw bezoek aan en het gebruik van deze Website. Afhankelijk van de diensten waarop u zich inschrijft, zal er van u gevraagd worden om bepaalde gegevens mee te delen, zowel facultatieve als vereiste (op de Website aangeduid met een "∞" linksonder in het scherm).

De onderstaande categorieën van persoonsgegevens, zowel de vereiste als de facultatieve gegevens, worden verzameld, verwerkt en gebruikt door TAOB in overeenstemming met onderhavig Privacy Statement, en bieden u de mogelijkheid om via de Website reserveringen te doen, aankopen te verrichten in onze Touristshop of te profiteren van andere diensten die via de Website worden aangeboden. De categorieën van persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt door TAOB, zijn de volgende:

Persoonsgegevens verwerkt in het kader van de reservering van overnachtingen of andere toeristische diensten overeenkomstig de algemene dienstverleningsvoorwaarden:

 1. Naam, Voornaam, E-mailadres , Adres, Straat, Postcode, Gemeente, Land, Burgerlijke staat, Aanspreking, Telefoon, Fax, Bedrijf, Bericht
  Persoonsgegevens verzameld in het kader van het sluiten en beheren van onlineverkoopovereenkomsten via de Touristshop overeenkomstig de algemene onlineverkoopsvoorwaarden:
 2. Aanspreking, Naam, Voornaam, Emailadres, Telefoon, Fax, Adres, Nummer, Postcode, Gemeente, Land, Betaalwijze, Onderneming
 3. Persoonsgegevens verwerkt met de bedoeling op uw verzoeken, zoals hieronder vermeld, in te gaan
  1. Inschrijving op de newsletter op www.ostbelgien.eu:
   E-mailadres 
   De gegevens die in het registratieformulier van onze nieuwsbrief worden geregistreerd worden door ons uitsluitend gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief waarin wij u informeren over al onze diensten en ons nieuws. Na registratie sturen wij u een bevestigingsmail met een link waarop u moet klikken om de registratie voor onze nieuwsbrief te voltooien (dubbele opt-in). U kunt zich te allen tijde afmelden voor onze nieuwsbrief door te klikken op de afmeldlink die ook in elke nieuwsbrief is opgenomen. Uw gegevens worden door ons onmiddellijk na afmelding verwijderd, voor zover er geen wettelijke bewaarplicht bestaat. Evenzo worden uw gegevens onmiddellijk door ons verwijderd indien uw inschrijving niet wordt voltooid. Wij behouden ons het recht voor om zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande of latere informatie te verwijderen.

   Noodzaak tot het verstrekken van persoonsgegevens
   : Als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen moet u de als verplicht gemarkeerde velden invullen en uw e-mailadres bevestigen door op de dubbele opt-in-link te klikken. De aanmeldingsgegevens voor de nieuwsbrief zijn niet nodig om een contract met ons aan te gaan en zijn ook niet juridisch bindend. Ze worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Als u de verplichte velden niet invult, kunnen wij u helaas geen nieuwsbrief aanbieden.
  2. Inschrijving op het winterinfopunt (zie info "Inschrijving newsletter")
   Naam, E-mailadres
  3. Contactformulier(en)
   De gegevens die u hebt ingevoerd in onze contactformulieren, in het invoermasker van het contactformulier. Wij gebruiken de via ons contactformulier of contactformulieren verzamelde gegevens alleen om het specifieke contactverzoek te verwerken dat via het contactformulier is ontvangen. Om aan uw contactverzoek te voldoen kunnen wij u ook e-mails sturen naar het door u opgegeven adres. Daarmee kunnen wij u bevestigen dat uw aanvraag correct aan ons is doorgegeven. Het verzenden van deze bevestigingsmail is voor ons echter niet verplicht en dient uitsluitend ter informatie. Het gebruik van de contactformulieren gebeurt op vrijwillige basis en is contractueel noch wettelijk verplicht. U bent niet verplicht om via het contactformulier contact met ons op te nemen, maar kunt ook gebruik maken van de andere contactmogelijkheden die op onze website worden geboden. Als u ons contactformulier wilt gebruiken moet u de velden invullen die als verplicht zijn gemarkeerd. Als u de verplichte gegevens op het contactformulier niet invult, kunt u de aanvraag niet verzenden of kunnen wij uw aanvraag helaas niet verwerken.
  4. Vraag om informatie over een toeristische-dienstverlener (hotel, camping, vakantiewoning of -appartement, herberg, vakantiepark, gastenkamer, activiteit) (zie info "Contactformulier")
   Naam, Voornaam, Straat + nr., Postcode + gemeente, Land, Tel., Fax, , E-mailadres, Uw vraag
  5. Inschrijving op persberichten (zie info "Contactformulier")
   Burgerlijke staat, Naam, Voornaam, Adres, Postcode, Gemeente, Land, E-mail, Functie, Type media-organisatie, Publicatie, Verschijningsfrequentie, Uitgave, Interessegebieden, Commentaar
  6. Te contacteren persoon (uitsluitend voor leden van de pers) (zie info "Contactformulier")
   Bericht, Burgerlijke staat, Naam, Voornaam, Nummer, Adres, Postcode, Gemeente, Land, Telefoon, Interesses, E-mail
  7. Toegang tot de beeldenbank van het Toeristisch Agentschap Oost-België (uitsluitend voor leden van de pers) (zie info "Contactformulier")
   Voornaam, Naam, E-mail, Wachtwoord, Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden

Verzamelen van geaggregeerde gegevens

Om uw belangstelling voor en gebruik van de Website te meten, maakt TAOB gebruik van geaggregeerde gegevens. Dit zijn gegevens, bijvoorbeeld statistische gegevens, op basis waarvan u niet kunt geïdentificeerd worden of die niet met u in verband kunnen worden gebracht. Op basis van deze geaggregeerde gegevens kan TAOB statististieken opstellen of andere beknopte analyses uitvoeren met betrekking tot het gedrag en de kenmerken van de bezoekers van de Website. TAOB kan een beroep doen op derden voor de verzameling en analyse van die gegevens. Hoewel TAOB deze geaggregeerde gegevens mag delen met derden, laat geen enkele van deze gegevens wie dan ook toe u te identificeren.

Données personnelles sensibles collectées

TAOB verzamelt of verwerkt geen enkele bijzondere categorie van persoonsgegevens met betrekking tot uw persoon, tenzij u dergelijke gegevens specifiek, uitdrukkelijk en uit vrije wil aan ons hebt bezorgd. De bijzondere categorieën van persoonsgegevens worden beschouwd als zogenaamde "gevoelige" gegevens en hebben betrekking op informatie over de filosofische, religieuze, politieke, syndicale gezindheid, etnische of sociale origine, het seksuele leven of de gezondheidstoestand.

Verwerking van persoonsgegevens voor andere doeleinden

TAOB kan van uw persoonsgegevens gebruik maken voor doeleinden die nog niet zijn voorzien in dit Privacy Statement, op grond van een wettelijke toelating of nadat u daarmee hebt ingestemd. In elk geval zal TAOB u voorafgaand aan het gebruik van uw persoonsgegevens voor andere doeleinden, op de hoogte brengen van de wijzigingen aan het huidige privacybeleid en, in geval van activiteiten waarvoor uw instemming vereist is, zal TAOB u de mogelijkheid bieden om de wijzigingen niet te aanvaarden.

TAOB verwerkt uw persoonsgegevens ook voor zover dit nodig is voor het beheer van de contractuele relatie die het met u onderhoudt (bijvoorbeeld om met u te communiceren).

Statistische analyse van bezoeken aan deze website - Webtracker

Wij verzamelen, verwerken en bewaren de volgende gegevens wanneer deze website of afzonderlijke bestanden op de website worden opgeroepen: IP-adres, website van waaruit het bestand werd geopend, naam van het bestand, datum en tijd van de toegang, hoeveelheid overgedragen gegevens en rapport over het succes van de toegang (zogenaamde weblog). Wij gebruiken deze toegangsgegevens uitsluitend in niet-gepersonaliseerde vorm voor de voortdurende verbetering van onze website en voor statistische doeleinden. Wij gebruiken ook de volgende webtrackers om het bezoek aan deze website te evalueren.

Google Tag Manager

Draagwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

 • Op onze website maken wij gebruik van de dienst van het bedrijf Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna: Google Tag Manager). Google Tag Manager biedt een technisch platform voor het uitvoeren en bundelen van andere webservices en webtrackingprogramma's door middel van zogenaamde "tags". In dit verband slaat Google Tag Manager cookies op uw computer op en analyseert uw surfgedrag (zogenaamde "tracking"), voor zover webtrackingprogramma's worden uitgevoerd met behulp van Google Tag Manager. Deze gegevens die door de afzonderlijke in Google Tag Manager geïntegreerde tags worden verzonden, worden door Google Tag Manager samengevoegd, opgeslagen en verwerkt in een uniforme gebruikersinterface. Alle geïntegreerde "tags" worden in deze gegevensbeschermingsverklaring nogmaals apart vermeld. Meer gedetailleerde informatie over de gegevensbescherming van de in Google Tag Manager geïntegreerde tools vindt u in het desbetreffende gedeelte van deze gegevensbeschermingsverklaring. Bij het gebruik van onze website met geactiveerde integratie van tags van Google Tag Manager worden gegevens, zoals met name uw IP-adres en uw gebruikersactiviteiten, doorgegeven aan servers van Google Ireland Limited en buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld in de VS, verwerkt en opgeslagen. De Europese Commissie heeft niet vastgesteld dat er in de VS een passend niveau van gegevensbescherming bestaat. Met name ontbreekt het de VS aan passende rechtsmiddelen om zich te verdedigen tegen de bekendmaking van persoonsgegevens aan overheidsinstanties, zoals inlichtingendiensten. Met betrekking tot de via Google Tag Manager geïntegreerde webservices zijn de voorschriften in de desbetreffende paragraaf van deze verklaring inzake gegevensbescherming van toepassing. De in Google Tag Manager gebruikte trackingtools zorgen ervoor dat het IP-adres door Google Tag Manager vóór verzending wordt geanonimiseerd door middel van IP-anonimisering van de broncode. Daarbij maakt Google Tag Manager alleen de geanonimiseerde verzameling van IP-adressen mogelijk (zogenaamde IP-masking). Wij gebruiken ook de volgende webtrackers om het bezoek aan deze website te evalueren.

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

 • Art. 6 lid 1 a AVG (toestemming), hetzij in het kader van de registratie bij Google (opening van een Google-account en aanvaarding van de daar geïmplementeerde gegevensbeschermingsinformatie) of, indien u zich niet bij Google hebt geregistreerd, door uitdrukkelijke toestemming bij het openen van onze pagina.

Doel van de gegevensverwerking

 • Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw bezoek aan deze website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan ons te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens waarover Google Ireland Limited beschikt.

Duur van de opslag

 • Google zal de voor het leveren van webtracking relevante gegevens zo lang opslaan als nodig is om de geboekte webservice te vervullen. Het verzamelen en opslaan van de gegevens gebeurt anoniem. Als er een verwijzing naar een persoon is, worden de gegevens onmiddellijk verwijderd, voor zover hiervoor geen wettelijke bewaarplicht geldt. In ieder geval worden de gegevens na afloop van de bewaartermijn gewist.

Mogelijkheid tot bezwaar en verwijdering

 • U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen door het uitvoeren van scriptcode in uw browser uit te schakelen of door een scriptblocker in uw browser te installeren. U kunt ook het verzamelen van door de Google-cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Het veiligheids- en privacybeleid van Google is te vinden op https://policies.google.com/privacy

Integratie van externe webservices en verwerking van gegevens buiten de EU

Op onze website maken wij gebruik van actieve inhoud van externe aanbieders, zogenaamde webservices, die niet onder dit privacybeleid vallen. We bevelen u aan om het privacybeleid te raadplegen van deze andere websites. Wij staan op geen enkele wijze in voor de praktijken van websites van derden met betrekking tot persoonsgegevens en privacy en we raden u ten stelligste aan het privacybeleid van elke website te raadplegen voordat u persoonsgegevens met betrekking tot uzelf, meedeelt.

Wanneer u onze website bezoekt kunnen deze externe aanbieders persoonlijke informatie over uw bezoek aan onze website ontvangen. Hierbij kunnen gegevens buiten de EU worden verwerkt. U kunt dit voorkomen door een geschikte browserplug-in te installeren of de uitvoering van scripts in uw browser te deactiveren. Dit kan leiden tot functionele beperkingen op websites die u bezoekt.

Wij maken gebruik van de volgende externe webservices:

Cookiebot

Een webdienst van het bedrijf Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen (hierna: Cookiebot) wordt geladen op onze website. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te garanderen door het verkrijgen en beheren van toestemming voor het gebruik van cookies. In deze context kan uw browser persoonsgegevens naar Cookiebot verzenden. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Het gerechtvaardigd belang ligt in het foutloos functioneren van de website. De gegevens worden verwijderd zodra het doel van de verzameling ervan is vervuld. Meer informatie over de behandeling van de overgedragen gegevens is te vinden in het privacybeleid van Cookiebot: https://www.cookiebot.com/en/privacy-policy/.

Google

Een webservice van het bedrijf Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Ierland (hierna: Google) wordt opnieuw geladen op onze website. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te waarborgen. In dit verband kan uw browser persoonsgegevens aan Google doorgeven. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 lid 1 f AVG. Het gerechtvaardigd belang bestaat uit een foutloze werking van de website. De gegevens worden gewist zodra het doel van het verzamelen ervan is vervuld. Verdere informatie over de behandeling van de overgedragen gegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen of door een scriptblocker in uw browser te installeren.

Google Maps

Welke persoonsgegevens worden verzameld en in welke mate worden ze verwerkt?

 • Op onze website maken wij gebruik van de kaartendienst van het bedrijf Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna: Google Maps). Google Maps is op de website geïntegreerd via de Google API om locatie-informatie te visualiseren en weer te geven in de vorm van een kaart. Voor de weergave van de kaart is de verwerking van het IP-adres door Google Maps technisch noodzakelijk. Met betrekking tot de andere via Google Apis geïntegreerde webservices gelden de voorschriften in het desbetreffende deel van deze gegevensbeschermingsverklaring voor Google Apis.

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

 • Art. 6 f AVG (gerechtvaardigd belang). Ons gerechtvaardigd belang ligt in het feit dat wij u de gebruikelijke presentatie van locatiegegevens op het internet in gevisualiseerde vorm kunnen presenteren.

Doel van de gegevensverwerking

 • Google gebruikt voor ons de via Google Maps verkregen informatie om u de kaart te tonen. Met Google Maps vindt u ons sneller en nauwkeuriger dan met een gewone niet-interactieve kaart.

Duur van de opslag

 • Google zal de gegevens die relevant zijn voor de functie van Google Maps zo lang opslaan als nodig is om de geboekte webservice te vervullen. De gegevens worden anoniem verzameld en opgeslagen. Bij verwijzing naar een persoon worden de gegevens onmiddellijk gewist, voor zover er geen wettelijke bewaarplicht bestaat. In ieder geval worden de gegevens na afloop van de bewaartermijn gewist.

Mogelijkheid tot bezwaar en schrapping

 • U kunt het verzamelen en doorgeven van persoonsgegevens aan Google (met name uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen, een scriptblocker in uw browser te installeren of de "Do Not Track"-instelling van uw browser te activeren. De principes van Google op het gebied van beveiliging en gegevensbescherming vindt u op https://policies.google.com/privacy.

Gemeenschappelijke verwerking

Google-Apis

Een webservice van het bedrijf Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Ierland (hierna: Google APIS) wordt opnieuw geladen op onze website. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te garanderen. In dit verband kan uw browser persoonsgegevens doorgeven aan Google APIS. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 lid 1 f AVG. Het gerechtvaardigd belang bestaat uit een foutloze werking van de website. De gegevens worden gewist zodra het doel van de verzameling ervan is vervuld. Verdere informatie over de behandeling van de overgedragen gegevens vindt u in de verklaring over gegevensbescherming van Google APIS: https://policies.google.com/privacy

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google APIS voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of een scriptblocker in uw browser te installeren.

Gstatic

Een webservice van het bedrijf Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Ierland (hierna: Gstatic) wordt opnieuw geladen op onze website. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te garanderen. In deze context kan uw browser persoonsgegevens aan Gstatic doorgeven. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 lid 1 f AVG. Het gerechtvaardigd belang bestaat uit een foutloze werking van de website. De gegevens worden gewist zodra het doel van de verzameling ervan is vervuld. Verdere informatie over de behandeling van de overgedragen gegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Gstatic: https://policies.google.com/privacy.

 

YouTube

Een webservice van het bedrijf Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Ierland (hierna: YouTube) wordt opnieuw geladen op onze website. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te garanderen. In deze context kan uw browser persoonsgegevens aan YouTube doorgeven. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 lid 1 f AVG. Het gerechtvaardigd belang bestaat uit een foutloze werking van de website. De gegevens worden gewist zodra het doel van de verzameling ervan is vervuld. Verdere informatie over de behandeling van de overgedragen gegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van YouTube: https://policies.google.com/privacy

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door YouTube voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of een scriptblocker in uw browser te installeren.

ytimg

Een webservice van het bedrijf Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, 4 Dublin, Ierland (hierna: ytimg) wordt opnieuw geladen op onze website. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te garanderen. In deze context kan uw browser persoonsgegevens aan ytimg doorgeven. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 lid 1 f AVG. Het gerechtvaardigd belang bestaat uit een foutloze werking van de website. De gegevens worden gewist zodra het doel van de verzameling ervan is vervuld. Verdere informatie over de behandeling van de overgedragen gegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Youtube: https://policies.google.com/privacy.

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door YouTube voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of een scriptblocker in uw browser te installeren.

Outdooractive.com

Een webservice van het bedrijf Outdooractive GmbH & Co. KG, Missener Straße 18, 87509 Immenstadt, DE (hierna: outdooractive.com) wordt opnieuw geladen op onze website. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te garanderen. In deze context kan uw browser persoonsgegevens doorgeven aan outdooractive.com. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 lid 1 f AVG. Het gerechtvaardigd belang ligt in de foutloze werking van de website. De gegevens worden gewist zodra het doel van de verzameling ervan is vervuld. Verdere informatie over de behandeling van de overgedragen gegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van outdooractive.com: https://www.outdooractive.com/de/datenschutz.html.

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Outdooractive.com voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of een scriptblocker in uw browser te installeren.

NodeMapp BV

Een webservice van het bedrijf NodeMapp BV, A. Van Looplein 19, 2235 Hulshout (Belgique) (hierna: NodeMapp) wordt opnieuw geladen op onze website. Wij gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te garanderen. In deze context kan uw browser persoonsgegevens doorgeven aan outdooractive.com. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 lid 1 f AVG. Het gerechtvaardigd belang ligt in de foutloze werking van de website. De gegevens worden gewist zodra het doel van de verzameling ervan is vervuld. Verdere informatie over de behandeling van de overgedragen gegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van NodeMapp: https://www.nodemapp.com/nl-be/privacybeleid.

Transfer van persoonsgegevens aan derden

TAOB stelt uw persoonsgegevens niet ter beschikking van derden, tenzij het gegevenstransfers betreft die (i) wettelijk zijn toegelaten, (ii) nodig zijn voor de uitvoering van uw bestelling of (iii) gebeuren op grond van uw uitdrukkelijk akkoord. Bovendien aanvaardt u, door het gebruik van deze Website, dat TAOB uw persoonsgegevens overdraagt in het geval van een volledige of gedeeltelijke overdracht van de activiteiten of activa van TAOB aan een derde.

In geval van een overdracht van uw persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte of naar landen waarvan de Europese Commissie meent dat ze geen gepast beschermingsniveau van persoonsgegevens bieden, ziet TAOB erop toe dat de nodige maatregelen worden getroffen overeenkomstig de nationale en Europese wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De subcontractanten hebben op 25 mei 2018 bevestigd dat ze de hun toevertrouwde gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) verwerken.

Naam en adres van de leverancier Landen, waarin de gegevens worden opgeslagen Soort dienstverlening Betrokken gegevens
Cookiebot
(Usercentrics A/S)Havnegade 391058 Copenhagen, Denmark
Lidstaten van de Europese Unie Cookie toestemmingsmanager COOKIE: toestemmingsaanvraag.
Amazon Web Services Inc
410 Terry Avenue North
Seattle, WA 98109-5210
USA
Duitsland, Frankrijk, Ierland. Hosting van de website Alle gegevens die worden verzameld bij het invullen van formulieren die op de website beschikbaar zijn.
Ecwid Inc.
460 Park Ave S 7th Floor
10016 New York, New York
USA
Subverwerkers Ingebed e-commerce platform Alle gegevens ingevuld in formulieren die beschikbaar zijn op de website.
Brevo
Sendinblue SAS – Équipe DPO106 boulevard Haussmann, 75008 Paris, France
Frankrijk, België Marketing Automation, Newsletter COOKIE: user id
Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2
Ireland
Lidstaten van de Europese Unie en de VS Social media COOKIE: Bezochte pagina’s, technische gegevens over de browser en de tools die zijn gebruikt om verbinding te maken met de pagina.
Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
USA
Lidstaten van de Europese Unie en de VS Statistische analyses (Google Analytics), social media (Google+), Google Fonts COOKIE: Bezochte pagina’s, klikken, technische gegevens over de browser en de tools die zijn gebruikt om verbinding te maken met de pagina.
Microsoft Clarity
Microsoft Ireland Operations Limited
One Microsoft Place
South County Business Park Leopardstown
Dublin 18
Ireland
Siège social :
70 Sir Rogerson's Quay
Dublin 2
Irlande
Cookie list
Member States of the European Union Visitor behaviour analytics COOKIE: Pages viewed, clicks, page scrolling, technical data of the browser and the tool used to connect to the Site
PayPal  (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Lidstaten van de Europese Unie Online betaling Gegevens die zijn opgegeven bij online betalingen.

Cookies

Cookies zijn kleine fiches (elektronische tekstbestanden) die op de schijf worden bewaard tijdens het gebruik, de inhoud ervan betreft het gebruik ervan. In het navigatiekader op de site kunnen de cookies op uw computer of ander elektronisch apparaat worden geplaatst om de anonieme en persoonlijke gegevens van uw zorg te verzamelen. Naast de vier diensten die toegankelijk zijn via de site, installeert ATCE en maakt gebruik van bepaalde cookies die vereist zijn om te verschijnen en waarvoor uw toestemming vereist is voor de vereisten van de relatieve elektronische communicatie op 13 juni 2005.

Om de site te gebruiken, aanvaardt u dat de andere cookies worden geïnstalleerd en gebruikt.

Het is de moeite waard om de koekjes op de genoemde niveaus te noteren. U kunt nu de cookies openen of blokkeren in de parameters van uw navigatieapparaat. Houd er rekening mee dat (i) bepaalde functies van de site het gebruik van cookies vereisen en dat deze beschikbaar zijn of (ii) dat u tijdens uw bezoek aan de site bepaalde functies heeft ingevoerd.

Opslagtijd

De persoonsgegevens met betrekking tot onlinecontracten die met u werden afgesloten, worden gedurende 10 jaar bewaard.

Als uw persoonsgegevens werden verzameld met het oog op direct marketing, worden ze opgeslagen door TAOB voor een periode van twee jaar vanaf de registratie, tenzij TAOB een specifiek en legitiem belang heeft om uw persoonsgegevens voor langere tijd op te slagen.

Veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens

TAOB heeft de wettelijk vereiste veiligheidsmaatregelen genomen om te vermijden dat de persoonsgegevens die werden verkregen via het gebruik van deze Site, verloren gaan of op onrechtmatige wijze worden gebruikt of gewijzigd. TAOB neemt maatregelen om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en om ze te beschermen tegen ongeoorloofde verspreiding. TAOB stelt uw persoonsgegevens niet ter beschikking van het publiek. TAOB bewaart uw persoonsgegevens volgens de gangbare praktijken in deze industrie en volgens erkende beleidsmaatregelen en met behulp van algemeen erkende infrastructuur en instrumenten. Ondanks onze inspanningen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te garanderen, is geen enkele website honderd procent veilig. We bevelen dan ook aan om ook zelf de gepaste maatregelen te nemen om uzelf te beschermen, onder meer door uw toegangscodes vertrouwelijk te houden.

Persoonsgegevens inzien, verbeteren en verwijderen

U hebt het recht om de persoonsgegevens die TAOB over u verzamelt en verwerkt, in te zien en de verbetering of verwijdering ervan te vragen indien ze niet juist of onnodig zijn. Om uw rechten uit te oefenen, verzoeken we u een schriftelijk en door u ondertekend verzoek te sturen naar TAOB op het hierboven vermelde adres, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart of een ander identiteitsdocument om te staven dat u de gebruiker bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

Recht op verzet tegen direct marketing

Als u op gelijk welk moment niet langer wenst dat TAOB uw persoonsgegevens verwerkt en u contacteert voor directmarketingdoeleinden, dan kunt u zich op elk moment, gratis en zonder rechtvaardiging, verzetten tegen de toekomstige verwerking van uw persoonsgegevens, door een e-mail te sturen naar TAOB op info@ostbelgien.eu, of een brief naar het hierboven vermelde adres van TAOB.