Ga naar de inhoud
Hohes Venn 16(c)eastbelgium

Privacy statement

 

Privacy statement

Het hierin beschreven privacybeleid is van toepassing telkens als u de website www.ostbelgien.eu (en de onderdelen www.ostbelgien.eu/nl/shop en www.ostbelgien.eu/nl/eten-slapen/accommodaties) (hierna de " Website"), waarvan de gebruiksvoorwaarden staan beschreven in de wettelijke bepalingen, bezoekt.

Dit privacybeleid is erop gericht u te informeren over de gegevens die het Toeristisch Agentschap Oost-België, stichting van openbaar nut (hierna "TAOB"), ondernemingsnummer BE 0433.260.495, Hauptstrasse 54, 4780 Sankt Vith, België, via deze Website verzamelt. In dit Privacy Statement wordt beschreven hoe en met welke doeleinden TAOB uw persoonsgegevens, via uw gebruik van deze Website, verzamelt, verwerkt, beschermt en deelt.

Door gebruik te maken van deze Website, stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens door TAOB op de wijze zoals beschreven in dit Privacy Statement. U bevestigt dat u minimum 18 jaar oud bent of dat u de toelating van uw ouders of voogden hebt gekregen om deze instemming te verlenen.

TAOB heeft respect voor uw persoonlijke levenssfeer en voor de manier waarop u kiest om gegevens te verstrekken. TAOB erkent de noodzaak om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen en gepast te beheren. TAOB beheert zijn zaken overeenkomstig dit privacybeleid om u te helpen begrijpen welke soort van persoonsgegevens TAOB kan verzamelen, met welke doeleinden die persoonsgegevens kunnen worden gebruikt  en met wie ze kunnen worden gedeeld.

Als u vragen hebt met betrekking tot ons privacybeleid, gelieve ons via de volgende weg te contacteren:

Toeristisch Agenstchap Oost-België, stichting van openbaar nut
E-mail: info@ostbelgien.eu
Registratienummer: BE 0433.260.495
Adres: Hauptstrasse 54, 4780 Sankt Vith
Telefoonnummer: +32 80 22 76 64

Bij het gebruik van deze Website, kunt u vrij beslissen om bepaalde persoonsgegevens al dan niet mee te delen. Door het verstrekken van dergelijke persoonsgegevens, stemt u ermee in dat TAOB deze gebruikt in het kader van uw bezoek aan en het gebruik van deze Website. Afhankelijk van de diensten waarop u zich inschrijft, zal er van u gevraagd worden om bepaalde gegevens mee te delen, zowel facultatieve als vereiste (op de Website aangeduid met een "*").

De onderstaande categorieën van persoonsgegevens, zowel de vereiste als de facultatieve gegevens, worden verzameld, verwerkt en gebruikt door TAOB in overeenstemming met onderhavig Privacy Statement, en bieden u de mogelijkheid om via de Website reserveringen te doen, aankopen te verrichten in onze Touristshop of te profiteren van andere diensten die via de Website worden aangeboden. De categorieën van persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt door TAOB, zijn de volgende:

Persoonsgegevens verwerkt in het kader van de reservering van overnachtingen of andere toeristische diensten overeenkomstig de algemene dienstverleningsvoorwaarden:

 1. Naam, Voornaam, E-mailadres , Adres, Straat, Postcode, Gemeente, Land, Burgerlijke staat, Aanspreking, Telefoon, Fax, Bedrijf, Bericht
  Persoonsgegevens verzameld in het kader van het sluiten en beheren van onlineverkoopovereenkomsten via de Touristshop overeenkomstig de algemene onlineverkoopsvoorwaarden:
 2. Aanspreking, Naam, Voornaam, Emailadres, Telefoon, Fax, Adres, Nummer, Postcode, Gemeente, Land, Betaalwijze, Onderneming
 3. Persoonsgegevens verwerkt met de bedoeling op uw verzoeken, zoals hieronder vermeld, in te gaan:
  1. Inschrijving op de newsletter van  eastbelgium.com:
   E-mailadres
  2. Inschrijving op het winterinfopunt
   Naam, E-mailadres
  3. Vraag om informatie over een toeristische-dienstverlener (hotel, camping, vakantiewoning of -appartement, herberg, vakantiepark, gastenkamer, activiteit)
   Naam, Voornaam, Straat + nr., Postcode + gemeente, Land, Tel., Fax, , E-mailadres, Uw vraag
  4. Inschrijving op persberichten
   Burgerlijke staat, Naam, Voornaam, Adres, Postcode, Gemeente, Land, E-mail, Functie, Type media-organisatie, Publicatie, Verschijningsfrequentie, Uitgave, Interessegebieden, Commentaar
  5. Te contacteren persoon (uitsluitend voor leden van de pers)
   Bericht, Burgerlijke staat, Naam, Voornaam, Nummer, Adres, Postcode, Gemeente, Land, Telefoon, Interesses, E-mail
  6. Toegang tot de beeldenbank van het Toeristisch Agentschap Oost-België (uitsluitend voor leden van de pers)
   Voornaam, Naam, E-mail, Wachtwoord, Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden

Op grond van uw uitdrukkelijke instemming, verzamelt, verwerkt en gebruikt MEDIA&MORE uw persoonsgegevens om u directmarketingberichten te sturen zoals reclame en promoties die het best aansluiten bij uw persoonlijke interesses.

Om uw belangstelling voor en gebruik van de Website te meten, maakt TAOB gebruik van geaggregeerde gegevens. Dit zijn gegevens, bijvoorbeeld statistische gegevens, op basis waarvan u niet kunt geïdentificeerd worden of die niet met u in verband kunnen worden gebracht. Op basis van deze geaggregeerde gegevens kan TAOB statististieken opstellen of andere beknopte analyses uitvoeren met betrekking tot het gedrag en de kenmerken van de bezoekers van de Website. TAOB kan een beroep doen op derden voor de verzameling en analyse van die gegevens. Hoewel TAOB deze geaggregeerde gegevens mag delen met derden, laat geen enkele van deze gegevens wie dan ook toe u te identificeren.

TAOB verzamelt of verwerkt geen enkele bijzondere categorie van persoonsgegevens met betrekking tot uw persoon, tenzij u dergelijke gegevens specifiek, uitdrukkelijk en uit vrije wil aan ons hebt bezorgd. De bijzondere categorieën van persoonsgegevens worden beschouwd als zogenaamde "gevoelige" gegevens en hebben betrekking op informatie over de filosofische, religieuze, politieke, syndicale gezindheid, etnische of sociale origine, het seksuele leven of de gezondheidstoestand.

TAOB kan van uw persoonsgegevens gebruik maken voor doeleinden die nog niet zijn voorzien in dit Privacy Statement, op grond van een wettelijke toelating of nadat u daarmee hebt ingestemd. In elk geval zal TAOB u voorafgaand aan het gebruik van uw persoonsgegevens voor andere doeleinden, op de hoogte brengen van de wijzigingen aan het huidige privacybeleid en, in geval van activiteiten waarvoor uw instemming vereist is, zal TAOB u de mogelijkheid bieden om de wijzigingen niet te aanvaarden.

TAOB verwerkt uw persoonsgegevens ook voor zover dit nodig is voor het beheer van de contractuele relatie die het met u onderhoudt (bijvoorbeeld om met u te communiceren).

TAOB stelt uw persoonsgegevens niet ter beschikking van derden, tenzij het gegevenstransfers betreft die (i) wettelijk zijn toegelaten, (ii) nodig zijn voor de uitvoering van uw bestelling of (iii) gebeuren op grond van uw uitdrukkelijk akkoord. Bovendien aanvaardt u, door het gebruik van deze Website, dat TAOB uw persoonsgegevens overdraagt in het geval van een volledige of gedeeltelijke overdracht van de activiteiten of activa van TAOB aan een derde.

In geval van een overdracht van uw persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte of naar landen waarvan de Europese Commissie meent dat ze geen gepast beschermingsniveau van persoonsgegevens bieden, ziet TAOB erop toe dat de nodige maatregelen worden getroffen overeenkomstig de nationale en Europese wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

De subcontractanten hebben op 25 mei 2018 bevestigd dat ze de hun toevertrouwde gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) verwerken.

Naam en adres van de leverancier Landen, waarin de gegevens worden opgeslagen Soort dienstverlening Betrokken gegevens

AddThis
Oracle Corporation
500 Oracle Parkway
Redwood Shores 
CA 94065, USA

Lidstaten van de Europese Unie en de VS E-mailmarketing en marketingautomatisering COOKIE: E-mailadressen, tracking van verstuurde mails en aangeklikte links.
Amazon Web Services Inc
410 Terry Avenue North
Seattle, WA 98109-5210
USA
Duitsland, Frankrijk, Ierland. Hosting van de website Alle gegevens die worden verzameld bij het invullen van formulieren die op de website beschikbaar zijn.
Campaign Monitor Pty Ltd
Level 38
201 Elizabeth Street
Sydney NSW 2000
Australia
Australië Newsletter COOKIE: E-mailadressen, tracking van verstuurde mails en aangeklikte links.
Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2
Ireland
Lidstaten van de Europese Unie en de VS Social media COOKIE: Bezochte pagina’s, technische gegevens over de browser en de tools die zijn gebruikt om verbinding te maken met de pagina.
Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
USA
Lidstaten van de Europese Unie en de VS Statistische analyses (Google Analytics), social media (Google+), Google Fonts COOKIE: Bezochte pagina’s, klikken, technische gegevens over de browser en de tools die zijn gebruikt om verbinding te maken met de pagina.

Microsoft Clarity
Microsoft Ireland Operations Limited
One Microsoft Place
South County Business Park Leopardstown
Dublin 18
Ireland
Siège social :
70 Sir Rogerson's Quay
Dublin 2
Irlande
Cookie list

Member States of the European Union Visitor behaviour analytics COOKIE: Pages viewed, clicks, page scrolling, technical data of the browser and the tool used to connect to the Site
PayPal  (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Lidstaten van de Europese Unie Online betaling Gegevens die zijn opgegeven bij online betalingen.

Cookies zijn gegevens (kleine elektronische tekstbestanden) die worden opgeslagen op de harde schijf van de gebruiker en die informatie bevatten over de gebruiker. Terwijl u op de Website surft, kunnen er cookies op uw computer of ander toestel worden geplaatst met het oog op het verzamelen van persoons- of anonieme gegevens over u.

Om bepaalde diensten via de Website toegankelijk te maken, installeert en gebruikt TAOB cookies die technisch vereist zijn en waarvoor uw instemming niet is vereist op grond van de Wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005.

Door gebruik te maken van deze Website, aanvaardt u dat er ook andere cookies kunnen worden geïnstalleerd en gebruikt. Dat geldt met name voor de cookies van derden zoals hieronder vermeld.

U kunt te allen tijde cookies wissen of blokkeren via de instellingen van uw webbrowser. Let wel: (i) bepaalde functies van de Website die het gebruik van dergelijke cookies vereisen, zullen dan niet meer werken; (ii) u zult bepaalde gegevens opnieuw moeten invoeren bij uw volgende bezoeken aan de Website.

Hieronder vindt u een gedetailleerde tabel met uitleg over alle cookies die deze Website plaatst:

De Website kan koppelingen bevatten naar andere websites die niet onder dit privacybeleid vallen. We bevelen u aan om het privacybeleid te raadplegen van deze andere websites. Wij staan op geen enkele wijze in voor de praktijken van websites van derden met betrekking tot persoonsgegevens en privacy en we raden u ten stelligste aan het privacybeleid van elke website te raadplegen voordat u persoonsgegevens met betrekking tot uzelf, meedeelt.

De persoonsgegevens met betrekking tot onlinecontracten die met u werden afgesloten, worden gedurende 10 jaar bewaard.

Als uw persoonsgegevens werden verzameld met het oog op direct marketing, worden ze opgeslagen door TAOB voor een periode van twee jaar vanaf de registratie, tenzij TAOB een specifiek en legitiem belang heeft om uw persoonsgegevens voor langere tijd op te slagen.

TAOB heeft de wettelijk vereiste veiligheidsmaatregelen genomen om te vermijden dat de persoonsgegevens die werden verkregen via het gebruik van deze Site, verloren gaan of op onrechtmatige wijze worden gebruikt of gewijzigd. TAOB neemt maatregelen om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en om ze te beschermen tegen ongeoorloofde verspreiding. TAOB stelt uw persoonsgegevens niet ter beschikking van het publiek. TAOB bewaart uw persoonsgegevens volgens de gangbare praktijken in deze industrie en volgens erkende beleidsmaatregelen en met behulp van algemeen erkende infrastructuur en instrumenten. Ondanks onze inspanningen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te garanderen, is geen enkele website honderd procent veilig. We bevelen dan ook aan om ook zelf de gepaste maatregelen te nemen om uzelf te beschermen, onder meer door uw toegangscodes vertrouwelijk te houden.

U hebt het recht om de persoonsgegevens die TAOB over u verzamelt en verwerkt, in te zien en de verbetering of verwijdering ervan te vragen indien ze niet juist of onnodig zijn. Om uw rechten uit te oefenen, verzoeken we u een schriftelijk en door u ondertekend verzoek te sturen naar TAOB op het hierboven vermelde adres, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart of een ander identiteitsdocument om te staven dat u de gebruiker bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

Als u op gelijk welk moment niet langer wenst dat TAOB uw persoonsgegevens verwerkt en u contacteert voor directmarketingdoeleinden, dan kunt u zich op elk moment, gratis en zonder rechtvaardiging, verzetten tegen de toekomstige verwerking van uw persoonsgegevens, door een e-mail te sturen naar TAOB op info@ostbelgien.eu, of een brief naar het hierboven vermelde adres van TAOB.

Deze app heeft toegang tot je locatie nodig om ervoor te kunnen zorgen dat we je positie kunnen weergeven op de kaart tijdens het wandelen/fietsen of om wandelroutes/fietsroutes in je buurt te kunnen opzoeken. Als je deze app de toestemming geeft om altijd toegang te krijgen tot je locatie kunnen we je locatie ook gebruiken als je de app sluit of niet gebruikt, zodat je bijvoorbeeld tijdens het wandelen of fietsen de app kunt sluiten om batterijcapaciteit te besparen.