Ga naar inhoud

Algemeene voorwaarden voor de online verkoop

1. Identificatie van de verkoper

Toeristisch Agentschap Oost-België vzw, hierna "TAO" genoemd
Hauptstrasse, 54
4780 St. Vith, België
Btw: BE 0715 454 578
Tel.: +32 80 227 664
E-mail: info@ostbelgien.eu


2. Toepassingsgebied

Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de online verkoopovereenkomsten die via de site www.ostbelgien.eu tussen de hiervoor geïdentificeerde verkoper (wij) en zijn klanten-consumenten (u) worden gesloten.


3. Sluiten van de online verkoop

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van economisch recht op het sluiten van overeenkomsten op afstand, sluit u de overeenkomst door de knop in te drukken voor het bevestigen van uw bestelling, nadat de gedetailleerde beschrijving van uw bestelling, en meer bepaald de totale prijs werd weergegeven en u de mogelijkheid kreeg om eventuele fouten nog te verbeteren. Wij sturen u de bevestiging van de gesloten overeenkomst per e-mail toe.


4. Aanvaarding van de Algemene Verkoopsvoorwaarden

Enkel onderhavige algemene voorwaarden voor de online verkoop zijn van toepassing voor de online verkoop aan de gebruikers van www.ostbelgien.eu. Lees de onderhavige voorwaarden voor online verkoop door voordat u met ons een overeenkomst sluit. Bij iedere bestelling zal u uitdrukkelijk worden verzocht om die voorwaarden te aanvaarden; daarvoor moet u tijdens het orderproces het overeenstemmende vakje aanklikken; bij ontstentenis daarvan kan de transactie niet worden gefinaliseerd. We behouden ons het recht voor onze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De lopende contracten blijven niettemin onderworpen aan de voorwaarden die golden op het ogenblik dat de verkoop werd gesloten.


5. Talen, toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

U kunt de online verkoopovereenkomst geheel naar keuze sluiten in het Frans, het Duits of het Nederlands. Ook de latere uitwisseling van informatie zal in een van die talen gebeuren. U kunt zich niet beroepen op een gebrekkig kennis van de gekozen taal om de niet-toepasselijkheid van een of meerdere voorwaarden in te roepen.

Ieder geschil is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Enkel de rechtbanken van Eupen zijn bevoegd.


6. Archivering

De overeenkomsten die op onze internetsite worden gesloten (de gegevens betreffende uw bestelling en de Algemene Verkoopsvoorwaarden die op de dag van uw bestelling van kracht zijn) worden voor een duur van 10 (tien) jaar bijgehouden.


7. Eigendomsvoorbehoud

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, gebeurt de eigendomsoverdracht na algehele betaling van de prijs.


8. Overdracht van de risico's

Overeenkomstig artikel VI. 44 van het Wetboek van economisch recht gaat het risico van verlies of beschadiging van de goederen over op de klant zodra hij of een door hem aangewezen derde partij de goederen fysiek in bezit heeft gekregen:


9. Prijs

De btw is tegen het actueel toepasselijke, wettelijke tarief in de op onze site weergegeven prijzen inbegrepen. De prijzen die op onze site worden vermeld, zijn uitgedrukt in euro en gelden inclusief alle lasten.

De transport- en leveringskosten zijn niet in de prijzen die op onze site worden vermeld inbegrepen. Ze worden vóór het sluiten van de overeenkomst vermeld en houden rekening met de informatie die de klant aangaande de leveringsplaats verstrekte.


10. Betaling

Voor het betalen van de aankopen op onze site staan volgende betaalmiddelen tot uw beschikking:

Paypal
Bankoverschrijving

Uw producten worden geleverd zodra onze diensten uw betaling hebben ontvangen. In afwachting van de betaling worden de bestelde producten gedurende 20 (twintig) werkdagen ter attentie van de klant bijgehouden. De bestelling wordt geannuleerd als we de betaling bij het verstrijken van die termijn nog niet hebben ontvangen.


11. Levering en transport

De levering gebeurt op het door u opgegeven adres (vb. op uw eigen adres, op het adres van uw buur, op het werk …).

Wij beslissen exclusief over de vervoerswijze. Artikelen uit voorraad worden normaal gezien binnen de 10 (tien) werkdagen geleverd. In geval van externe omstandigheden kunnen we een langere termijn niet uitsluiten.

Wanneer we verwachten dat de leveringstermijn kan oplopen tot meer dan 10 (tien) werkdagen of wanneer het bestelde artikel op het ogenblik van uw bestelling niet langer in voorraad is, wordt u daarvan door een van onze medewerkers in kennis gesteld die u meteen ook een verwachte leveringstermijn zal meedelen.

Als een artikel om omstandigheden die buiten onze wil vallen niet of niet langer kan worden geleverd, wordt u daarvan door een van onze medewerkers per e-mail in kennis gesteld; gelijktijdig zal hij/zij u ook een vervangend artikel voorstellen. Uw bestelling wordt automatisch geannuleerd als wij binnen de 10 (tien) werkdagen nadat wij u een voorstel van een vervangend artikel toestuurden geen akkoord van uw ontvingen. In dat geval betalen wij u ieder bedrag dat u in toepassing van de overeenkomst betaalde, terug.


12. Recht op herroeping

U heeft het recht om onderhavige overeenkomst zonder opgave van redenen binnen de 14 (veertien) dagen te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 (veertien) dagen na de dag waarop uzelf of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit heeft genomen.

Om het herroepingsrecht te kunnen uitoefenen dient u ons (Toeristisch Agentschap Oost-België vzw, Hauptstrasse 54, - 4780 St. Vith, België, tel.: +32 80 227 664, e-mail: info@ostbelgien.eu) uw beslissing tot herroeping van onderhavige overeenkomst kenbaar te maken door middel van een ondubbelzinnige formulering (bijvoorbeeld, bij post verstuurde brief, telefax of e-mail).

U mag gebruik maken van het bij onderhavige algemene voorwaarden gevoegde modelformulier voor herroeping, maar dat is niet verplicht.

U kunt via onze internetsite www.ostbelgien.eu eveneens het modelformulier voor herroeping invullen en dat, of iedere andere ondubbelzinnige verklaring, via voornoemde site overmaken. Kiest u voor die mogelijkheid, dan bezorgen wij u onverwijld een bericht van ontvangst van de herroeping op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld, via e-mail)

Teneinde de herroepingstermijn te respecteren dient u uw kennisgeving aangaande de uitoefening van uw herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn over te maken.


13. Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat ogenblik heeft gedaan, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 (veertien) dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke betaling heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 (veertien) dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft meegedeeld. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 (veertien) dagen is verstreken.

Het goed moet worden teruggestuurd met alle geleverde accessoires in de oorspronkelijke verpakking en vergezeld van alle digitale documenten en dragers die het vergezelden.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Die kosten worden geraamd op een maximum van om en bij de 50 (vijftig) EUR.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.


14. Garantie

De wettelijke garantie is van toepassing. Die garantie loopt over een periode van 2 (twee) jaar vanaf de dag van levering.

Die garantie dekt de conformiteitsgebreken die bestaan op het ogenblik van de levering van de goederen en die deze producten in aanzienlijke mate ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor ze conform de contractuele specificaties zijn bestemd. Zijn bijgevolg uitgesloten:

De gebreken ingevolge de normale slijtage;
Alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade die na de levering werd toegebracht aan de producten (vb. schokken, vallen, …);
Schade als gevolg van brand, waterschade, schade door bliksem, een ongeval, een natuurramp;
De gebreken die opzettelijk of door onachtzaamheid worden toegebracht door onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of door abnormaal gebruik of gebruik niet overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant;
De schade als gevolg van commercieel, beroepsmatig of collectief gebruik.

Om onderhavige garantie te kunnen genieten moet het gebrek binnen een termijn van maximum 2 (twee) maanden na vaststelling ervan, worden gemeld bij aangetekende brief die samen met een kopie van de factuur wordt gericht aan ons, hiervoor vermeld, adres.
Deze garantie heeft betrekking op de vervanging van het defecte artikel.

Onderhavige voorwaarden en beperkingen zijn van toepassing zonder afbreuk te doen aan de geldende wettelijke bepalingen.


15. Privacybeleid

De verwerking en de bescherming van persoonlijke gegevens zijn onderworpen aan een Privacybeleid. Dit beleid maakt integraal deel uit van onderhavige algemene voorwaarden van online verkoop. Gelieve dit Privacybeleid aandachtig door te lezen.


16. Aansprakelijkheid

TAO is slechts aansprakelijk voor de rechtstreekse en verwachte schade die u heeft geleden. Binnen de bij wet toegestane limieten wordt de contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid van TAO beperkt tot een bedrag gelijk aan de aankoopprijs van de pertinente goederen.


17. Rechtsbevoegdheid

Door aankoop van producten via de onderhavige internetsite verklaart u minstens 18 (achttien) jaar te zijn en wettelijk gemachtigd om online Producten via deze internetsite aan te kopen.


18. Deelbaarheid

Indien een bepaling van de onderhavige algemene voorwaarden voor online verkoop door een rechtbank of een bevoegde overheid ongeldig, onwettig of zonder uitvoerende kracht zou worden beschouwd, dient deze bepaling te worden beschouwd als zijnde geen deel uitmakend van de onderhavige algemene voorwaarden van online verkoop. Dit doet geen afbreuk aan de geldigheid, de wettelijkheid of de uitvoerbare kracht van de overige bepalingen..


19. Bewijs

De partijen aanvaarden de elektronische bewijsmiddelen.


20. Klacht

Uw kunt uw klachten overmaken aan onze klantendienst die u kunt bereiken via info@ostbelgien.eu of telefonisch op het nummer +32 80 227 664. TAO brengt bovenop het tarief van de oproep geen andere kosten in rekening.

Bijlage: formulier voor herroeping

(Enkel in te vullen en terug te sturen als u uw overeenkomst wilt herroepen)

Ter attentie van de Toeristisch Agentschap Oost-België vzw, Hauptstrasse 54, 4780 Saint Vith, België, Tel.: +32 80 227 664, e-mail: info@ostbelgien.eu).

Ik/Wij (*) deel/delen u (*) hierbij mee dat ik/wij (*) mijn/onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/ontvangen op (*) (dag/maand/jaar): Naam/namen van de consument(en):
Adres van de consument(en):

Handtekening van de consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

Datum (dag/maand/jaar):

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.