Banner 02 Montage

Fotozoektocht Oostkantons 2019

In het najaar van 2019 wordt het nieuwe wandelknooppuntensysteem in het zuiden van de Oostkantons geopend. Het Toeristisch Agentschap Oost-België nodigt alle vrijetijdsliefhebbers uit om deel te nemen aan een wedstrijd waarin ze een mooie route kunnen verkennen en waar er leuke prijzen te winnen vallen.

 

Wedstrijdreglement fotozoektocht Oostkantons editie 2019

Wedstrijdreglement versie 14/08/2019

1. De Toeristisch Agentschap Oost-België vzw organiseert een wedstrijd onder de naam 'Fotozoektocht Oostkantons', een wedstrijd waarvan de procedures in het onderstaande reglement worden toegelicht.
 
2. De wedstrijd staat open voor iedereen. De wedstrijd vindt plaats van 15 september t/m 31 oktober 2019. De organisator behoudt zich het recht om personen niet toe te laten tot de wedstrijd. Dit wedstrijdreglement vervangt alle voorgaande versies en is ook van toepassing op de vorige edities.
 
3. Elke deelnemer moet voor begin van de wedstrijd zijn gegevens (familienaam, voornaam en email invoeren via het online inschrijvingsformulier. Daarnaast dient elke deelnemer 5 euro aan inschrijvingsgeld te betalen met de aangeboden betaalmethoden (Bancontact/Mister Cash, Paypal, KBC/CBC Payment overschrijving of met een cadeaubon) in het online inschrijvingformulier om de inschrijving definitief te maken. Wanneer de betaling van de inschrijving niet voor 29 oktober 2019 is voltooid, is de inschrijving ongeldig. Bij misbruik (emailadressen van derden invoeren, foutieve gegevens doorgeven,...) behoudt de organisator zich het recht om de betreffende deelnemer te verwijderen uit de wedstrijd. Door deelname aan de wedstrijd aanvaardt elke deelnemer dit reglement en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van de organisator.
 
4. De organisator hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Toeristische Agentschap Oost-België vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR, Verordening EU 2016/679). We gebruiken je persoonsgegevens enkel wanneer dit nodig is om het wedstrijdverloop vlot te laten verlopen (info of waarschuwingen aangaande de zoektochten en het bepalen van de winnaars). De gegevens worden onder geen beding doorgegeven aan derde partijen. Na afloop van de wedstrijd worden al je gegevens uit onze databank gewist.
 
5. Deelname aan de wedstrijd impliceert dat de deelnemer kennis heeft van de beperkingen van het internet. De organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij eventuele technische problemen die zich voordoen tijdens de duur van de wedstrijd.
 
6. De organisator behoudt zich het recht om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien dit noodzakelijk is. De organisator kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.
 
7. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de organisator zich het recht om de betrokken deelnemer(s) van deelname aan deze wedstrijd uit te sluiten.
 
8. De persoonlijke gegevens die op het inschrijvingsformulier worden ingevuld moeten juist en de waarheid zijn. De deelnemer mag niet meespelen met de gegevens van een andere persoon. Wanneer duidelijk is dat de gegevens niet overeenstemmen met de werkelijkheid of wanneer er wordt deelgenomen onder een naam die niet correct is, verliest de deelnemer het recht op de prijs. De prijs gaat dan naar de volgende in de ranglijst van winnaars.
 
9. Een uitgebreide beschrijving van de spelregels en de inhoud van de wedstrijd staan hier beschreven.
 
10. Deelnameformulieren worden niet per post verstuurd. Elke deelnemer kan de antwoorden voor elke fotozoektocht online indienen via LINK tot 31 oktober 2019.
 
11. De organisator is onder geen beding verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen (waaronder materiële en lichamelijke schade) die zich voordoen tijdens, voor of na de wedstrijd (in dit geval het volgen van een wandeling en het zoeken naar locaties op basis van foto's). Er zitten geen verzekeringen inbegrepen bij de inschrijving voor de wedstrijd.
 
12. De objecten op de foto's waarnaar tijdens de zoektocht dient gezocht te worden, bevinden zich steeds op maximum 6 meter van het wandeltraject. Er dient nooit afgeweken te worden van het traject om bepaalde objecten te vinden. Deelnemers betreden nooit privé domein tijdens de wandelzoektochten.
 
13. Er worden in totaal 3 prijzen uitgereikt gedurende de wedstrijd. De te winnen prijzen kunnen hier geraadpleegd worden. De 3 deelnemers die het hoogste aantal foto's vinden voor een bepaalde zoektocht winnen een prijs. Wanneer bepaalde deelnemers over hetzelfde puntenaantal beschikken, zullen 1 of meerdere schiftingsvra(a)g(en) bepalen wie de winnaar is.
 
14. De winnaars worden via email op de hoogte gebracht. De prijs wordt hun per post bezorgd nadat zij de organisator het juiste afleveradres hebben bezorgd. Indien de organisator binnen de 4 weken na het contacteren van een winnaar via email geen bevestiging heeft ontvangen, wordt volgens de regels in artikel 8 een nieuwe winnaar gekozen. Elke deelnemer is verantwoordelijk voor het correct invullen van zijn/haar emailadres in het wedstrijdformulier.
 
15. De lijst van winnaars kan niet worden betwist. Alleen de organisator is bevoegd om de winnaars te bepalen op een correcte manier.
 
16. De organisator publiceert de winnaars na de wedstrijdperiode op zijn website, Facebookpagina en per email aan alle ingeschreven deelnemers.
 
17. De organisator heeft het recht om deze wedstrijd te allen tijde uit te stellen, in te korten, verlengen of in te trekken zonder welke verplichting dan ook indien dit door overmacht of om het correcte verloop van de wedstrijd te garanderen nodig is. Het is tevens mogelijk dat de organisator aan dit reglement toevoegingen aanbrengt die hier zullen gepubliceerd worden en integraal deel van uitmaken.
 
18. Indien er tijdens het verloop van de zoektocht bewust of onbewust sabotage wordt gepleegd, wat betekent dat één of meerdere objecten waarvan er foto's genomen zijn onherkenbaar zijn geworden voor andere deelnemers aan de zoektocht, zal de betreffende foto of zullen de betreffende foto's uit wedstrijd worden genomen. In dit geval scoort elke deelnemer 1 punt voor de gesaboteerde foto('s).

Terug naar de fotozoektocht