Schätze am Wegesrand Vanessa Schleiss1

Randonée guidée: "Schätze am Wegesrand"

Randonée guidée en allemand. Wildkräuterexkursion.
Informations pratiques

Date & heure :
09.05.2020 > 14:00 - 17:00

Lieu :
Herzebösch Centre de sport & de culture
Lagerstraße 36
4750 Bütgenbach

T. +32 (0)496 89 68 45 (Anke Langer)

E. info@natagora-bnvs.be
H. www.natagora-bnvs.be

Prix
Gratuit